Warunki sprzedaży

I. Ogólne

1.Ogólne Warunki Umów Dostawy, zwane dalej Warunkami, stanowią integralną częścią Umowy sprzedaży zawartej pomiędzy DETAPE s.c., zwanym dalej “Dostawcą”, a osobą lub firmą zwanym “Odbiorcą”, z którym Dostawca zawiera Umowę.

2.Warunkiem zawarcia umowy dostawy jest złożenie przez Odbiorcę stosownego Zamówienia zawierającego szczegółową specyfikację zamawianych wyrobów, ich ilość oraz termin i miejsce dostawy.

3.Złożenie zamówienia przez Odbiorcę oznacza akceptacje niniejszych Warunków.

4.Niedopuszczalne jest wprowadzenie przez Odbiorcę jakichkolwiek zmian do Warunków.

5.Warunki mają zastosowanie we wszystkich kontaktach handlowych z Odbiorcą, nawet wtedy, gdy Umowy wyraźnie do nich się nie odwołują , chyba że odmienne ustalenia zostały uzgodnione przez Dostawcę i Odbiorcę pisemnie w sposób szczególny dla określonej umowy. W takim wypadku odmienne postanowienia szczególne mają pierwszeństwo wobec niniejszych Warunków, zaś postanowienia Warunków stosują się w takim zakresie, w jakim nie są sprzeczne z postanowieniami szczególnymi umowy.

II. Oferta, zamówienie, potwierdzenie.

6.Oferta Dostawcy nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie jest wiążąca.

7.Zamówienie Odbiorcy wymaga telefonicznego, mailowego lub faxowego potwierdzenia Dostawcy. O ile nie uzgodniono lub nie określono inaczej w umowie szczegółowej.

8.Umowa jest zawarta w chwili, gdy Odbiorca otrzyma Potwierdzenie Zamówienia, z zastrzeżeniem p. 9.

9.Jeśli Odbiorca ma jakiekolwiek zastrzeżenia do treści Potwierdzenia Zamówienia, winien w ciągu 2 dni zawiadomić o tym pisemnie Dostawcę. Niedotrzymanie tego warunku oznacza, że Umowa została zawarta zgodnie z Potwierdzonym Zamówieniem.

10.Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Odbiorcę w treści Zamówienia.

III. Terminy dostaw, dostawy

11.Terminy dostaw zamówionych wyrobów wynikają z Potwierdzenia Zamówienia. Dalsze zmiany dyspozycji Odbiorcy dotyczące instrukcji transportowych, opakowania itp. mogą powodować zwłokę w dostawie stosowną do zadysponowanych zmian. To samo obowiązuje, jeśli jakiekolwiek szczegóły Umowy i/ lub wykonania muszą być wyjaśniane lub uzgadniane, lub gdy Odbiorca jest w zwłoce w dostarczeniu Dostawcy specyfikacji, wzorców, próbek, rysunków, itp., niezbędnych do wykonania Umowy.

12.Dostawy częściowe są dozwolone, o ile w Umowie nie zastrzeżono inaczej.

13.Jeśli towar nie został dostarczony Odbiorcy w ciągu 14 dni po awizowaniu wysyłki przez Dostawcę, Odbiorca zobowiązany jest powiadomić o tym Dostawcę w ciągu 3 dni. Brak takiego powiadomienia w oznaczonym czasie daje podstawy do przyjęcia, że towar został dostarczony zgodnie z Umową.

IV. Siła wyższa

14.Jeśli okoliczności pozostają poza kontrolą Dostawcy i Odbiorcy, w szczególności takie jak zakłócenia w produkcji lub transporcie towarów spowodowane przez strajki, awarie fabryki lub urządzeń, wypadki, nieosiągalność lub niedostateczna ilość materiałów lub energii, zagrożenie lokalne lub narodowe, międzynarodowe spory handlowe, zastosowanie się do żądań władz lokalnych lub narodowych, dostawa może być odpowiednio opóźniona lub zatrzymana, za powiadomieniem, do czasu przywrócenia normalnych warunków.

V. Przejście ryzyka

15.Z chwilą wydania towaru na Odbiorcę przechodzą korzyści i ciężary związane z towarem oraz ryzyko jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia.

VI. Ceny

16.Ceny, w wysokości ustalonej w Potwierdzeniu Zamówienia, są rozumiane jako brutto.

17.Wzrost cen materiałów upoważnia Dostawcę do podwyższenia cen określonych w Umowie, ale nie bardziej niż o uzasadnione koszty bezpośrednie, bez dodatkowych kosztów ogólnych.

18.Opłaty bankowe i inne wydatki nie są wliczone w cenę i są ponoszone przez Odbiorcę.

VII. Warunki płatności

19.O ile w Umowie nie określono inaczej, faktury Dostawcy są płatne bez potrąceń w ciągu 3 dni od daty faktury przelewem bankowym bez opłat bankowych lub za transfer.

20.Jeśli płatna jest więcej niż jedna faktura, Dostawca jest upoważniony do określania kolejności dokonywania płatności, nawet przy odmiennych dyspozycjach Odbiorcy.

21.Dostawca jest upoważniony do wstrzymania dostaw, jeśli Odbiorca jest w zwłoce z płatnością.

22.Dostawca zastrzega sobie prawo naliczania ustawowych odsetek za zwłokę w zapłacie ceny od dnia wymagalności należności.

23.Faktury są wymagalne i płatne w pełnej wysokości. Niedopuszczalne jest dokonywanie potrąceń z kwoty faktury tytułem jakichkolwiek roszczeń.

VIII. Transfer własności towaru

24.Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności towary do chwili zapłacenia pełnej ceny przez Odbiorcę.

25.Zużycie, obróbka lub połączenie dostarczonego towaru może mieć miejsce jedynie wtedy, gdy Odbiorca zapłaci całą należność za towar.

IX. Reklamacje

26.Odbiorca jest zobowiązany do sprawdzenia otrzymanego towaru. Jeśli towar jest niewłaściwy lub ilość nie jest zgodna z listami przewozowymi lub ze specyfikacjami, Odbiorca powinien niezwłocznie, tj. w ciągu 2 dni od daty otrzymania towaru, powiadomić o tym pisemnie Dostawcę, przed podjęciem dalszego przetwarzania. To samo obowiązuje w wypadku każdego widocznego uszkodzenia i/ lub wady, która może być łatwo rozpoznana, tzn. w sposób nie wymagający dodatkowych testów lub pomiarów. O zaistniałych uszkodzeniach Odbiorca powinien zawiadomić ponadto przewoźnika i ubezpieczyciela. Jeśli Odbiorca nie dopełni powyższego obowiązku, dostawa będzie uważana za przyjętą bez zastrzeżeń.

27.Montaż lub dalsze przetwarzanie otrzymanego towaru bez wstępnego sprawdzenia wyklucza dalsze roszczenia.

28.Reklamowany towar winien być odesłany Dostawcy niezwłocznie. O ile nie uzgodniono inaczej, towar reklamowany zostanie wymieniony na towar bez wad w ciągu 30 dni.

X. Gwarancja

29.Dostawca gwarantuje jakość materiałów i wykonania, z uwzględnieniem stanu techniki, pod warunkiem, że towar jest używany i przechowywany właściwie oraz w sposób zgodny z jego właściwościami technicznymi. Szczegółowe warunki gwarancji są określone w warunkach technicznych.

30.Dostawca nie bierze odpowiedzialności za skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem stosowania towaru.

XI. Odstąpienie od umowy

31.Odbiorca może odstąpić od Umowy tylko wtedy, gdy Dostawca w sposób rażący narusza postanowienia Umowy lub powtarzają się opóźnienia w dostawach.

XII. Prawa strony trzeciej

32.Jeśli zamawiany towar ma być wykonywany stosownie do dokumentacji, rysunków, wzorców, próbek, specyfikacji i/ lub przy użyciu narzędzi, materiałów, próbek itp., dostarczanych przez Odbiorcę, ponosi on odpowiedzialność w związku z roszczeniami strony trzeciej z tytułu naruszenia jej praw.